Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13

Luật trưng cầu ý dân 2015 với các quy định về nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân;… vừa được ban hành ngày 25/11/2015.

Luật trưng cầu ý dân năm 2015 gồm 8 Chương, 52 Điều theo trình tự các Chương sau:

  • Những quy định chung
  • Đề nghị trưng cầu ý dân và quyết định việc trưng cầu ý dân
  • Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân
  • Danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân
  • Thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân
  • Trình tự, thủ tục bỏ phiếu trưng cầu ý dân; quyền, nghĩa vụ của cử tri trong trưng cầu ý dân
  • Kết quả trưng cầu ý dân
  • Xử lý vi phạm phạm pháp luật về trưng cầu ý dân và điều khoản thi hành

 >>> Tải về:

>>> Văn bản hướng dẫn:

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới