Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13

Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 quy định tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính như sau:

  • Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức tại các đơn vị hành chính quy định tại Điều 2 của Luật này.
  • Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã.
  • Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường, thị trấn.

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2016.

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại điều 142 của Luật này.

>>> Tải về

>>> Văn bản Hướng dẫnTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới