Luật thống kê số 89/2015/QH13

Luật thống kê 2015 với nhiều quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; trách nhiệm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước vừa được ban hành ngày 23/11/2015.

Luật gồm 9 Chương, 72 Điều (thay vì Luật Thống kê 2003 chỉ gồm 8 Chương, 42 Điều) gồm:

  • Những quy định chung
  • Hệ thống thông tin thống kê nhà nước
  • Thu thập thông tin thống kê nhà nước
  • Phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến thông tin thống kê nhà nước
  • Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước
  • Sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê và thông tin thống kê nhà nước
  • Tổ chức thống kê nhà nước
  • Hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước
  • Điều khoản thi hành

>>> Tải về:

>>> Văn bản hướng dẫnTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới