Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được ban hành ngày 26/11/2015.

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 gồm 7 Chương, 52 Điều theo cấu trúc các Chương sau:

  • Những quy định chung
  • Chế độ phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp
  • Chế độ phục vụ của công nhân và viên chức quốc phòng
  • Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
  • Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
  • Khen thưởng và Xử lý vi phạm
  • Điều khoản thi hành

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

>>> Tải về

>>> Văn bản hướng dẫnTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới