Văn bản luật

STT Văn bản Mô tả Tải về
1 Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 45/2017/TT-BTC Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 quy định khung phí thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản >>> Lập vi bằng
2 Luật đầu tư 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội khóa XIV đã thông qua ngày 17/6/2020, chính thức thay thế Luật Đầu tư 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trừ một số quy định tại Khoản 2 Điều 76 >> Lập vi bằng Vi bằng phổ biến liên quan đến Bất VI
3 Luật Quảng cáo 2012 Tại Kỳ họp Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật Quảng cáo nhằm đáp ứng nhu cầu của tình hình hiện nay. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của luật này là các hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà VI EN
4 Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành Biểu mẫu mới dùng trong tố tụng dân sự Ngày 13/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2017. Danh sách 93 biểu mẫu dùng trong tố dụng dân sự gồm: Mẫu
5 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015; So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là VI EN
6 Luật sở hữu trí tuệ Hợp nhất và văn bản hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Law No. 50/2005/QH11 of November 29, 2005, on Intellectual property. Luật Sở hữu VI EN
7 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với nhiều quy định mới về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng hình sự; người tham gia tố tụng HS; bào chữa, bảo về quyền và nghĩa vụ của bị hại, đương sự; biện pháp ngăn VI
8 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; VI
9 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định về tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra HS; nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành hoạt động điều tra; Điều tra viên hình sự; quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra hình sự; bảo đảm điều kiện cho hoạt VI
10 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc VI

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới