Điều kiện để người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài được bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam

Theo quy định pháp luật hiện hành, điều kiện bảo hộ quyền tác giả bao gồm điều kiện về chủ thể quyền tác giả và điều kiện về tác phẩm được bảo hộ.

1. Điều kiện về chủ thể quyền tác giả

1.1. Về tác giả

   Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Chỉ những cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động sáng tạo để tạo ra tác phẩm mới được công nhận là tác giả của tác phẩm đó. Theo nguyên tắc chung, phạm vi tác giả được bảo hộ theo khoản 2 Điều 13Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT) năm 2005 được xác định theo 3 tiêu chí:

  • Tiêu chí quốc tịch:

Cá nhân Việt Nam sáng tạo ra tác phẩm ở Việt Nam hay nước ngoài đều được bảo hộ quyền tác giả.

  • Tiêu chí nơi thực hiện hành vi: 

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác.

Như vậy, đối với tác giả là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học lần đầu tiên được công bố, phổ biến tại Việt Nam hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác (trừ trường hợp quy định tại Điều 15 Luật SHTT năm 2005).

  • Tiêu chí điều ước quốc tế

Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên. Cho đến nay, Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế về quyền tác giả, trong đó quan trọng nhất là Công ước Berne năm 1986 về quyền tác giả. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc mở rộng phạm vi giao lưu quốc tế, trong đó có quyền tác giả là một yêu cầu tất yếu cũng như là động lực để thúc đẩy kinh tế đất nước. Tác giả là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam có các quyền được quy định tại Luật SHTT 2005 bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

1.2. Về chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật SHTT năm 2005. Phạm vi bảo hộ đối với chủ sở hữu quyền tác giả cũng được xác định theo 3 tiêu chí kể trên như đối với phạm vi bảo hộ tác giả.

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

2. Điều kiện về tác phẩm được bảo hộ

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Ngoài ra theo nguyên tắc chung của BLDS năm 2015, cũng như quy định tại Điều 8 Luật SHTT 2005 có thể thấy điều kiện bảo hộ đối với tác phẩm bao gồm:

  • Tính sáng tạo:

Hiệp định TRIPS và công ước Berne đều không quy định cụ thể về tính sáng tạo mà dành quyền tự quyết cho các quốc gia trong việc xác định mức độ sáng tạo cần thiết để sản phẩm trí tuệ được bảo hộ quyền tác giả. Theo pháp luật SHTT Việt Nam, tính sáng tạo yêu cầu ở việc tác phẩm được sáng tạo dựa trên ý tưởng cùng quá trình tìm tòi, suy nghĩ, nghiên cứu, tổng hợp của tác giả; tác phẩm đó, tác giả không được sao chép của người khác, đồng nghĩa với việc tác phẩm được tạo ra lần đầu tiên bởi tác giả. Quy định này nhìn chung chủ yêu đáp ứng về tính mới của tác phẩm, còn giá trị mang dấu ấn cá nhân không mang tính quyết định.

  • Được ấn định trên hình thức vật chất hoặc được thể hiện thông qua hình thức nhất định:

Pháp luật nước ta không quy định cụ thể hình thức vật chất mà tác phẩm được thể hiện là gì nên có thể hiểu chung là các vật mang tin như sách, báo, trang viết, và các vật liệu với các chất liệu khác nhau. Định hình là sự biểu hiện bằng chữ viết, các ký tự khác, đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện âm thanh, hình ảnh dưới dạng vật chất nhất định để từ đó có thể nhận biết, sao chép hoặc truyền đạt .

  • Thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học.
  • Nội dung tác phẩm không trái với pháp luật và đạo đức xã hội.

Đối với tác phẩm công trình của người nước ngoài được công bố, sử dụng ở Việt Nam dựa trên cơ sở những điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia thì chế độ bảo hộ quyền tác giả sẽ được xác định theo Điều ước và theo pháp luật Việt Nam.

Các quy định của pháp luật SHTT Việt Nam về điền kiện bảo hộ quyền tác giả được quy định với phạm vi rộng và về cơ bản là khá tương thích so với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới