Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả gồm các quyền nhân thân và quyền tài sản.

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định của luật Sở hữu trí tuệ.

Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau đây:

  1. Tác phẩm khuyết danh, trừ trường hợp Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được hưởng quyền của chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả được xác định.
  2. Tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản;
  3. Tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà
    nước.

Với những tác phẩm mà Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả thì Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước.

>> xem thêm:

Biện pháp Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ
Đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng sản phẩm



Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới