Bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu là một trong các loại hình được bảo hộ quyền tác giả. Do đó, tác giả của chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu sẽ có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm của mình.

 

1. Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Khái niệm chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu theo pháp luật sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 22 như sau:

“1. Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.
Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

2. Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác.
Việc bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó.”

2. Quyền nhân thân

Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 85/2011/NĐ-CP, tác giả chương trình máy tính được hưởng các quyền nhân thân được quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ, đó là:

- Đặt tên cho tác phẩm;
- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Cũng tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 85/2011/NĐ-CP quy định “tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sáng tạo chương trình máy tính và tác giả chương trình máy tính có thể thỏa thuận khi ký hợp đồng sáng tạo về quyền đặt tên chương trình máy tính quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ, về việc chỉnh sửa, nâng cấp chương trình máy tính quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ.”

3. Quyền tài sản

Quyền tài sản của tác giả chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 85/2011/NĐ-CP như sau:

“2.Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sáng tạo chương trình máy tính là chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng quyền công bố quy định tại khoản 3 Điều 19 và các quyền tài sản độc quyền quy định tại Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Tác giả chương trình máy tính được hưởng tiền nhuận bút và quyền lợi vật chất khác theo thỏa thuận với chủ sở hữu quyền tác giả.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp bản sao chương trình máy tính có thể làm không quá một bản sao dự phòng, để thay thế khi bản sao đó bị mất, bị hư hỏng hoặc không thể sử dụng được.”

>>>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới