Ưu đãi, hỗ trợ với công ty có hoạt động dịch vụ môi trường

Căn cứ Điều 40 Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, thì các công ty có hoạt động về dịch vụ môi trường theo Danh mục được quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này

Về các ưu đãi, hỗ trợ được hưởng

- Ưu đãi về cơ sở hạ tầng và đất đai theo quy định tại Điều 40  Nghị định 19/2015/NĐ-CP:

        “1. Chủ dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung quy định tại Khoản 1 Phụ lục III Nghị định này và xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường tập trung quy định tại Khoản 2 Phụ lục III Nghị định này được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai như các đối tượng thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và được Nhà nước hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong trường hợp chủ đầu tư dự án đã ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được khấu trừ theo quy định của pháp luật về đất đai.

  1. Chủ dự án xây dựng công trình quy định tại các Khoản 4, 5, 9, 10 Phụ lục III Nghị định này được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai như các đối tượng thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Ưu đãi, hỗ trợ về vốn, thuế theo Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45 Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

- Ưu đãi, hỗ trợ khác: hỗ trợ phân loại rác tại nguồn, trao tặng giải thưởng về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất thì doanh nghiệp được hưởng chế độ miễn giảm tương tự như đối tượng thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư/ưu đãi đầu tư theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

>>Xem thêm: Những trường hợp miễn phí phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới