Thủ tục phê duyệt phương án PCCC

Cơ quan thực hiện: Phòng cảnh sát PC&CC, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy và Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy.
 

1. Cơ sở quy định tại phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP:

1.1. Cơ quan thực hiện: Phòng cảnh sát PCCC, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy và Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy.

Địa chỉ :…..

1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở.

- 02 phương án chữa cháy đã được người có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân phê duyệt.

1.3.Thời hạn giải quyết :

 • Phương án chữa cháy do Trưởng phòng CS PC&CC phê duyệt: Không quá 07 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Phương án chữa cháy do Giám đốc Cảnh sát PC&CC phê duyệt: Không quá 10 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.4. Lệ phí: Không.

1.5. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng cảnh sát PC&CC, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy và Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy.

1.6. Trình tự thực hiện:

Bước 1 – Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp Luật.

Bước 2 – Chủ cơ sở, cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ theo điều 5.

 • Cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đẩy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiêp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

 • Thời gia tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định).

- Sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tài liệu.

 • Tài liệu không có thời hạn sử dụng khi không có những thay đổi về cấu trúc công trình, tính chất sản xuất, kinh doanh, đặc điểm nguy hiểm về cháy nổ của cơ sở và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy như giao thông, nguồn nước, lực lượng, phương tiện chữa cháy.
 • Cơ sở khi có thay đổi tình huống cháy phức tạp nhất hoặc thay đổi từ hai tình huống cháy đặc trưng trở lên thì phải lập lại PACC.

1.8. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức (Danh mục cơ sở thuộc quy định tại phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP).

1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bắt buộc.

1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003;
 • Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
 • Văn bản số 1206/C66-P1 ngày 27/5/2014 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Thông tư số 11/2014/TT-BCA;
 • Quy định về việc xây dựng (lập), thực tập và thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy số 527/QĐ- CSPC&CC -HDCĐVCC ngày 15/7/2014.

1.11. Mẫu đơn đề nghị phê duyệt PACC:

 • Đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở.

2. Cơ sở không thuộc phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP:

2.1. Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Địa chỉ :…..

2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ gồm: Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở.
 • 02 phương án chữa cháy đã được người có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân phê duyệt.

2.3.Thời hạn giải quyết :

 • Phương án chữa cháy do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phê duyệt trong phạm vi quả lý của mình: Không quá 7 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Phương án chữa cháy do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thành phố, cấp tỉnh phê duyệt: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.4.Lệ phí: Không.

2.5. Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại trụ sở : Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.6. Trình tự thực hiện:

Bước 1 – Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp Luật.

Bước 2 – Chủ cơ sở, cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ theo điều 5.

 • Cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đẩy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiêp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

 • Thời gia tiếp nhận hồ sơ:  Phụ thuộc theo giời hành chính của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tài liệu.

 • Tài liệu không có thời hạn sử dụng khi không có những thay đổi về cấu trúc công trình, tính chất sản xuất, kinh doanh, đặc điểm nguy hiểm về cháy nổ của cơ sở và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy như giao thông, nguồn nước, lực lượng, phương tiện chữa cháy.
 • Cơ sở khi có thay đổi tình huống cháy phức tạp nhất hoặc thay đổi từ hai tình huống cháy đặc trưng trở lên thì phải lập lại PACC.

2.8. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; cơ quan, tổ chức( Danh mục cơ sở không thuộc phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP).

2.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bắt buộc.

2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001;
 • Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003;
 • Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004.
 • Quy định về việc xây dựng (lập), thực tập và thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy số 527/QĐ- CSPC&CC -HDCĐVCC ngày 15/7/2014.

2.11. Mẫu đơn đề nghị phê duyệt PACC:

* Đơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới