Nội dung của Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là một công cụ được sử dụng để quản lý và bảo vệ môi trường. Khoản 22 Điều 3 Luật BVMT năm 2014 quy định: “Đánh giá môi trường chiến lược là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững”

Danh mục các đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược được quy định tại Phụ lục 1 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Cách tiếp cận để tiến hành ĐMC của Việt Nam là một trong các cách tiếp cận mà đa số các nước trên thế giới, nhất là các nước thuộc Cộng đồng Châu Âu, hiện đang áp dụng.

Điều 15 Luật BVMT năm 2014 quy định, nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược bao gồm:

  • Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
  • Phương pháp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
  • Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
  • Môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội của vùng chịu sự tác động bởi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
  • Đánh giá sự phù hợp của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường.
  • Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường trong trường hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
  • Đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
  • Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
  • Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
  • Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và kiến nghị hướng xử lý.

Trong đó, tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược là một nội dung mới, thể hiện điểm tiến bộ của Luật BVMT năm 2014 so với Luật BVMT năm 2005. Tuy nhiên Luật BVMT năm 2014 cũng chưa đưa ra được quy định cụ thể về cách thức tham vấn, việc tham vấn trong từng bước của quá trình thực hiện ĐMC, khiến cho hoạt động tham vấn chưa đi vào thực chất, vẫn còn nửa vời.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới