Vi phạm sau kiểm tra trong đấu thầu sẽ bị xử lý hình sự

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu, gồm: Giám sát, theo dõi việc tuân thủ pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư; kiểm tra việc ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động đấu thầu, Thông tư chỉ rõ sau khi có kết luận kiểm tra, người đứng đầu đơn vị được kiểm tra phải báo cáo tình hình thực hiện kết luận kiểm tra gồm các nội dung sau:

  • Khắc phục ngay đối với những tồn tại, sai sót có thể khắc phục được trong dự án/dự toán mua sắm, gói thầu đang thực hiện;
  • Chấn chỉnh hoạt động đấu thầu đối với các dự án/dự toán mua sắm, gói thầu khác;
  • Báo cáo danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan đã bị xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu;
  • Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra.

Tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị được kiểm tra phải thực hiện kết luận kiểm tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường.

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 09/9/2016, thay thế Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới