Việc góp vốn vào công ty hợp danh

Bản chất góp vốn của các thành viên trong công ty hợp danh

Công ty hợp danh có bản chất là công ty đối nhân nên yếu tố nhân thân được quan tâm hàng đầu. Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Như vậy, Luật doanh nghiệp 2014 quy định công ty hợp danh có hai loại thành viên là thành viên góp vốn và thành viên hợp danh. Thành viên góp vốn là biểu hiện của tính đối vốn, phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh được thể hiện dưới dạng vật chất. Mặt khác, thành viên hợp danh mang tính đối nhân nên nó thể hiện bản chất của công ty, do đó vấn đề nhân thân luôn gắn liền với loại hình thành viên này, vì vậy tài sản mà thành viên hợp danh có thể góp là dưới dạng phi vật chất. Do đó, tỉ lệ vốn góp của công ty hợp danh đa dang và giúp phân biệt rõ ràng với các loại hình doanh nghiệp khác. Phần vốn góp của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn được chuyển quyền sở hữu cho công ty và ghi vào Điều lệ công ty, đó chính là vốn điều lệ của công ty hợp danh

Hình thức góp vốn vào công ty

Hình thức góp vốn vào công ty của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn là khác nhau. Thành viên góp vốn phải góp vốn vào công ty bằng tài sản hữu hình như tiền, tài sản tương đương khác. Còn thành viên hợp danh có thể góp vốn vào công ty bằng những thứ mang tính phi vật chất như kinh nghiệm, bí quyết kinh doanh, uy tín…

Tài sản Công ty hợp danh bao gồm những loại tài sản sau: tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty. Như đã được nêu ở trên, tài sản góp vốn ở đây là vốn góp của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn, có thể là những kinh nghiệm, bí quyết kinh doanh, uy tín của thành viên hợp danh. Ngoài ra còn có tài sản tạo lập được mang tên công ty, tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh các ngành nghề kinh doanh đã đăng kí của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện, các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn góp vốn vào công ty

Điều 173 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty hợp danh như sau:

1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

  1. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.
  2. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.
  3. Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

=>Từ quy định trên, thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đầy đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. Tại thời điểm góp vốn như đã cam kết thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới