Trình tự, thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản 2014

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản  

          Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nộp tiền lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

 Bước 2: Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Việc thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải theo trình tự sau:

  1. Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
  2. Tòa án trả lại đơn hoặc Chuyển cho tòa án có thẩm quyền hoặc thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn (trả lại đơn nếu người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn)
  3. Tuyên bố Doanh nghiệp, Hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt hoặc hòa giải đối với trường hợp hòa giải trước khi mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp biên lại nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản
  4. Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

 Bước 3: Mở thủ tục phá sản 

          Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, tiếp đó thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản , sau đó xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ. 

Bước 4: Triệu tập Hội nghị chủ nợ

Triệu tập Hội nghị chủ nợ (HNCN):

  • Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (hoãn Hội nghị chủ nợ);
  • Hội nghị chủ nợ lần thứ hai: 

        - Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia HNCN vắng mặt;

- Thông qua nghị quyết của HNCN về các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh; về Kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ…

- Tiến hành Phục hồi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp hoặc tiến hành Thủ tục thanh lý tài sản phá sản.

Bước 5: Phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã

Trong trường hợp cần thiết, Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Sau đó, doanh nghiệp hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi kinh doanh và hết thời hạn phục hồi hoạn động kinh doanh mà doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả năng thanh toán thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

 Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

 Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

  • Thanh lý tài sản phá sản;
  • Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

Xem thêm: Việc góp vốn vào công ty hợp danh

Quyết toán thuế của doanh nghiệp khi sáp nhậpTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới