Thủ tục giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài

Trả lời: Quý Luật sư cho tôi hỏi về Thủ tục giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài, xin trân trọng cảm ơn!

Căn cứ pháp lí:

  • Nghị định 72/2006/NĐ-CP

Quy định của pháp luật đối với giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài:

" Điều 22. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

1. Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

a) Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

b) Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

c) Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn;

d) Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn;

đ) Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định này.

2. Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều này, thương nhân nước ngoài phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến cơ quan cấp Giấy phép, các chủ nợ, người lao động trong Văn phòng đại diện, Chi nhánh, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thông báo này phải nêu rõ thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh, phải niêm yết công khai tại trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh và đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp.

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc ngày quyết định thu hồi Giấy phép theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này, cơ quan cấp Giấy phép phải công bố trên báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh và nêu rõ thời điểm chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thương nhân nước ngoài và Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 23 của Nghị định này, cơ quan cấp Giấy phép phải xoá tên Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong Sổ đăng ký.

5. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xoá tên Chi nhánh, Bộ Thương mại có trách nhiệm thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Thương mại, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Chi nhánh đặt trụ sở.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xoá tên Văn phòng đại diện, Sở Thương mại có trách nhiệm thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện cho Bộ Thương mại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở."

Đối với hồ sơ giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài:

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện
  2. Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên), tất cả các thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh); Hội đồng quản trị (nếu là công ty cổ phần); chủ sở hữu công ty ( nếu là công ty TNHH MTV) về việc giải thể hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( nếu có)
  3. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể văn phòng đại diện, (nếu trụ sở Văn phòng đại diện ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp
  4. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp
  5. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
  6. Giấy xác nhận của cơ quan công an về viecj hủy con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu Văn phòng đại diện ( đối với trường hợp chưa khắc dấu)
  7. Bản sao hợp lệ GCN đăng kí kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.
  8. Bản chính giấy chứng nhận đăng kí hoạt động của Văn phòng đại diện.

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện có yếu tố nước ngoài:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 2 : Sở kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết

Bước 3: Nhà đầu tư nộp lệ phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó nhận kết quả tại Văn phòng UBND tỉnh.

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới