Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều có trụ sở chính, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là một trong những nội dung được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật doanh nghiệp 2014.

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

“Điều 40. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp”.

 

Trường hợp muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu phụ lục II-1 tại Thông tư 20/2015);

–  Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

–  Nếu không phải là người đại diện theo pháp luật đi nộp hồ sơ thì cần có giấy giới thiệu cho người đi nộp.

Tóm lại, hồ sơ được nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Việc thay đi địa chỉ trụ sở chính của công ty không làm thay đi quyền và nghĩa vụ của công ty.

>> Xem thêm:

- Trình tự, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diệnTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới