Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động môi giới thương mại

Môi giới thương mại là một hoạt động trung gian thương mại, theo đó, một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia quan hệ hợp đồng môi giới được quy định trong Luật Thương mại năm 2005 và trong các luật về những hoạt động môi giới đặc thù như: môi giới bảo hiểm, môi giới hàng hải, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản.

1. Bên môi giới thương mại

a, Nghĩa vụ cơ bản:

Theo Điều 151 Luật Thương mại năm 2005, bên môi giới thương mại có những nghĩa vụ cơ bản sau:

 “1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.”

b, Quyền của bên môi giới thương mại

Khi đã thực hiện đầy đủ các thỏa thuận trong hợp đồng môi giới, bên môi giới được hưởng quyền quan trọng trong hoạt động thương mại là hưởng thù lao theo Điều 153 Luật Thương mại năm 2005:

“1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.

2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật Thương mại.”

2. Bên được môi giới

a, Nghĩa vụ cơ bản

Điều 152 Luật Thương mại năm 2005:

“1. Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;

2. Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.”

Và nghĩa vụ thanh toán chi phí phát sinh trong Điều 154 Luật Thương mại năm 2005: “Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới.”

b, Quyền của bên được môi giới

Luật thương mại không quy định về quyền  của bên được môi giới, tuy nhiên căn cứ vào các nghĩa vụ của các bên được môi giới, tuy nhiên căn cứ vào các , có thể suy ra bên được môi giới có quyền sau:

  • Yêu cầu bên môi giới bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới.
  • Yêu cầu bên môi giới không tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của mình

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

>>> Xem thêm: Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới