Quyền chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Hỏi: Chào luật sư công ty Luật Đại Dương Long, tôi đang có vấn đề khúc mắc mong luật sư quý công ty tư vấn giúp tôi: Tôi là chủ tịch công ty cổ phần, tuy nhiên vì một số lí do cá nhân, tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ số vốn cổ phần đang sở hữu 32% t/tổng số vốn công ty. Xin luật sư giải đáp cho tôi biết tôi có được quyền chuyển nhượng không ? Rất mong luật sư sớm tư vấn và giải đáp cho tôi.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn tới công ty Luật Đại Dương Long. Đối với vấn đề khúc mắc của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Trường hợp bạn là cổ đông sáng lập công ty cổ phần:

Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  1. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
  2. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty."

Điều 116 Luật doanh nghiệp 2014:

“ Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

  1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.
  2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:
  3. a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;
  4. b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
  5. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.”

Theo những quy định này của pháp luật doanh nghiệp 2014 , nếu bạn là cổ đông sáng lập thì việc chuyển nhượng đối với mỗi loại cổ phần bạn nắm giữ sẽ có quy định riêng. Cụ thể:

  • Đối với cổ phần phổ thông:

+ Nếu công ty bạn vẫn đang trong thời hạn 03 năm từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì quyền chuyển nhượng cổ phần của bạn sẽ bị hạn chế và chỉ được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác. Còn nếu chuyển nhượng cho cổ đông khác không phải cổ đông sáng lập hoặc cho người không phải cổ đông của công ty thì phải được sự đồng ý của các cổ đông sáng lập khác thông qua hình thức biểu quyết.

+ Nếu công ty của bạn đã hoạt động từ đủ 03 năm trở lên thì bạn sẽ được tự do chuyển nhượng cổ phần.

  • Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết:

+ Khoản 3 Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông”.

+ Khoản 3 Điều 116 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.”

Từ các quy định trên, nếu bạn nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết của công ty thì bạn không thể chuyển nhượng cổ phần này cho người khác trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy đăng kí kinh doanh. Chỉ khi hết hạn 03 năm đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết được chuyển thành cổ phần phổ thông thì bạn mới có thể chuyển nhượng.

  • Đối với cổ phần ưu đãi cổ tức: thì luôn được tự do chuyển nhượng

Trường hợp bạn không phải là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần:

Theo quy định của Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền của cổ đông phổ thông thì  bạn được tự do chuyển nhượng  cổ phần của mình.

 

 

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới