Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ

 

 1. Khái niệm

  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 69/2016/NĐ-CP quy định “ Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ”.

 2.  Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

 • Tổ chức (không phải là doanh nghiệp), cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ bán nợ phải thành lập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ tho quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo pháp luật quy định.
 • Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật.
 1. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ
 • Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật
 • Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.
 • Các khoản nợ được mua bán phải đủ các yếu tố sau:

-  Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua , bán khoản nợ;

- Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm  mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ;

- Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp

 • Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ và bên bán nợ.
 • Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc được nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.
 • Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hơp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới