Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình công ty phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Với đóng góp vô cùng lớn vào GDP đất nước, các công ty cổ phần giữ vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Do vậy, mỗi CTCP có quyền điều hành quản lý theo cách riêng của mình nhưng vẫn phải theo cơ cấu tổ chức chung do pháp luật quy định. Nhằm đảm bảo CTCP hoạt động đúng pháp luật và nhà nước dễ dàng kiểm tra, giám sát.CTCP là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau. Cổ đông của CTCP có thể là tổ chức hoặc cá nhân và số lượng cổ đông tối thiểu là 3. Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cơ cấu tổ chức quản lý CTCP, theo đó:

1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ

2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

>>> Xem thêm: Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới