Cơ cấu quản trị của trường phổ thông tư thục

Trường tư thục là trường do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Do vậy, trường tư thục sẽ phải có cơ cấu tổ chức giống trường công lập, vừa có cả cơ cấu như một doanh nghiệp.

Theo Thông tư 13/2011/TT-BGDDT, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp hoạt động theo loại hình tư thục được gọi chung là trường phổ thông tư thục và sẽ có cơ cấu quản trị như sau:

- Đại hội đồng thành viên góp vốn 
- Hội đồng quản trị (nếu có từ 2 thành viên góp vốn trở lên)
- Ban kiểm soát
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (hoặc Giám đốc và các Phó Giám đốc đối với trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp)

1. Đại hội đồng thành viên góp vốn

Quyền, nghĩa vụ và quy chế làm việc chung của đại hội đồng thành viên góp vốn quy định tại Điều 7 Thông tư 13/2011/TT-BGDDT.

2. Hội đồng quản trị

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại các điều 8, điều 9, điều 10 Thông tư 13/2011/TT-BGDDT.

* Nếu trường không có Hội đồng quản trị

Khi trường tư thục chỉ do 1 nhà đầu tư thành lập nên thì trường sẽ không có Hội đồng quản trị, khi đó, nhà đầu tư sẽ có quyền hạn, nghĩa vụ giống như Hội đồng quả trị:

Điều 11. Trường phổ thông tư thục không có Hội đồng quản trị
1. Trường phổ thông tư thục do 1 cá nhân hoặc tổ chức (sau đây gọi chung là Nhà đầu tư) đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng và kinh phí hoạt động của trường thì không có Hội đồng quản trị.
2. Nhà đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Quy chế này. Nhà đầu tư có thể làm Hiệu trưởng nếu có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này.
3. Nếu Hiệu trưởng không phải là Nhà đầu tư thì phải chịu trách nhiệm trước Nhà đầu tư về việc thực hiện các nhiệm vụ, và quyền hạn quy định tại khoản 4 Điều 13 của Quy chế này.”

3. Ban kiểm soát

Trường tư thục là loại hình doanh nghiệp đặc biệt, do đó ban kiểm soát của trường tư thục có những điểm riêng biệt, cụ thể tại Điều 12 Thông tư 13/2011/TT-BGDDT là:

“1. Ban kiểm soát của trường phổ thông tư thục do Hội đồng quản trị thành lập, có số lượng từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có đại diện những người góp vốn, giáo viên và nhân viên, đại diện cha mẹ học sinh. Ban kiểm soát phải có ít nhất 1 thành viên có chuyên môn nghiệp vụ kế toán. Trưởng Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị bầu trực tiếp.

2. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng; không phải là cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ của thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng của trường.

3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

4. Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường, của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và các đơn vị, tổ chức trong trường.
b) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính của trường và thực hiện chế độ tài chính công khai.
c) Định kỳ thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của mình và nội dung các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trước khi chính thức thông qua Đại hội đồng thành viên góp vốn.
d) Báo cáo Đại hội đồng thành viên góp vốn về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường tại các kỳ họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn.
đ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường”

4. Hiệu trưởng

Điều 13 Thông tư 13/2011/TT-BGDDT quy định về Hiệu trưởng của trường phổ thông tư thục như sau:

“1. Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục phải là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường phổ thông, khi được đề cử không quá 70 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.

2. Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có) về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng giáo dục và hoạt động của trường trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm.

3. Đối với trường phổ thông tư thục có Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng do Hội đồng quản trị đề cử và bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với quá nửa số phiếu tán thành; được Đại hội đồng thành viên góp vốn thông qua và cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

4. Đối với trường phổ thông tư thục có Hội đồng quản trị, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các quy định tại khoản 2 Điều này, Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
b) Tổ chức triển khai việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, hoạt động dạy học và các hoạt động khác của trường theo quy định, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường;
c) Dự kiến tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự của trường trình Hội đồng quản trị phê duyệt; trực tiếp ký hợp đồng lao động sử dụng giáo viên, nhân viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên và người học theo quy định của pháp luật sau khi được Hội đồng quản trị thông qua.
d) Lập dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính theo quy định của trường; báo cáo định kỳ với Hội đồng quản trị và các cấp quản lý liên quan về công tác tài chính và các hoạt động của nhà trường;
đ) Bảo đảm trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, an toàn trong trường;
e) Được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nếu không phải là thành viên) nhưng không có quyền biểu quyết; có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng thành viên góp vốn về các hoạt động dạy học của trường; có quyền bảo lưu ý kiến không nhất trí với quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp xem xét, xử lý.

4. Trong cùng một thời gian, một người chỉ được làm Hiệu trưởng của một trường phổ thông tư thục.”

>>>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới