Một số thay đổi quan trọng trong luật đầu tư 2014

Luật Đầu tư 2014 có 3 thay đổi quan trọng về thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần; thủ tục xin chủ trương và thủ tục đăng ký đầu tư.

  1. Góp vốn, mua cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, cổ phần trong công ty TNHH, công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần trong những trường hợp:

  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Như vậy, nếu tỉ lệ vốn mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% hoặc ngành nghề kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp nhận vốn góp, cổ phần có điều kiện không áp dụng cho nhà đầu tư nước thì nhà đầu tư nước ngoài không được phép thực hiện đầu tư theo hình thức nêu trên.

Thủ tục này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động M&A tại Việt Nam và được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  1. Thủ tục xin chủ trương

Thủ tục chủ trương được áp dụng cho một số loại dự án có tính chất, mức độ ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hội và môi trường. Tuỳ theo từng trường hợp mà nhà đầu tư sẽ phải xin chủ trương ở các cơ quan khác nhau:

  • Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt sẽ do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
  • Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp: Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác; Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; Vận tải hàng không; Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài,… sẽ do Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá,… Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ,… Các dự án đầu tư này nếu đã thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
  1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong những trường hợp:

  • Tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới