Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Căn cứ pháp lí

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
  • Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Hồ sơ địa chính.
  • Thông tưliên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của liên bộ: Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên & Môi trường.

2. Trình tự thực hiện

Bước 1. Người nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra, xem xét hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để người nhận quyền sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính cho người chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất về thời gian, địa điểm nộp tiền và gửi thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lưu hồ sơ.

Bước 4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bên nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất. Chuyển hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 5. Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện.

Bước 6. Chủ tịch UBND huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển kết quả cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 7. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nơi nhận hồ sơ.

Bước 8. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho người nhận quyền sử dụng đất.

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế.

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

3. Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất(Mẫu số 01/LPTB kèm theo 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính) (bản chính);

4. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân(Mẫu số 11/KK-TNCN kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014của Bộ Tài chính) (bản chính).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với hồ sơ trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng; 25 ngày làm việc đối với hồ sơ trên địa bàn các xã còn lại.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Cơ quan phối hợp: UBND xã.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới hoặc đã được chỉnh lý.

6. Tên mẫu đơn, tờ khai

- Mẫu số 36/HĐCN: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

- Mẫu số 37/HĐCN: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Mẫu số 41/HĐTA: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;

- Mẫu số 42/HĐTA: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

- Mẫu số 57/DC: Di chúc.

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của liên bộ: Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên & Môi trường).

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới