Quy định pháp luật về tách khẩu để hưởng suất tái định cư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2014 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có quy định: 

"Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình."

-   Về điều kiện tách sổ hộ khẩu được căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật cư trú 2014:

"1 .Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp đư:ợc tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a, Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ vs có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b, Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý tách sổ hộ khẩu bằng văn bản."

     Như vậy, nếu đáp ứng được điều kiện để tách từng hộ gia đình với cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân tỉnh để căn cứ vào tình hình địa phương, Ủy ban nhân dân quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ.

Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới