Quy định của pháp luật về giao đất

Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

1. Căn cứ giao đất

- Đất sẽ được tiến hành giao cho người sử dụng khi đáp ứng đủ căn cứ mà pháp luật quy định, tại điều 52, luật đất đai 2013:

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất

2. Trường hợp giao đất

Thứ nhất, giao đất đối với đất đang có người sử dụng khác:tại Điều 53, chỉ được tiến hành hoạt động giao đất trong trường hợp này khi: Việc Nhà nước quyết định giao đất với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Thứ hai, giao đất không thu tiền sử dụng đất: Nhà nước tiến hành giao đất dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có 5 trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất căn cứ điều 54:

a, Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;

b, Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này;

c, Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

d, Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

e, Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 159 của Luật này.

Thứ ba, giao đất có thu tiền sử dụng đất: căn cứ điều 54 quy định Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

a, Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

b, Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

c, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

d, Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Đối với từng hợp cụ thể, căn cứ vào tính chất, mục đích của việc giao đất mà Nhà nước áp dụng hình thức giao đất khác nhau cho người sử dụng đất.

3. Thẩm quyền giao đất

Mỗi một cấp khác nhau thì thẩm quyền quyết định giao đất là khác nhau, căn cứ vào Điều 59 Luật đất đai 2013:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất khi:

  • Giao đất với tổ chức;
  • Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;
  • Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

-Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất khi:

  • Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân
  • Giao đất đối với cộng đồng dân cư

Xem thêm: Thu hồi đất ở và mức bồi thường sau khi thu hồi đất ở

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định mớiTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới