Quy định của pháp luật đất đai 2013 về việc đóng tiền sử dụng đất đối với đất tái định cư

  1. Căn cứ pháp lí
  • Luật đất đai 2013
  1. Giải đáp

Đất tái định cư được hiểu là đất do nhà nước thu hồi của dân, di dời dân đến nơi ở mới và cấp đất cho họ làm ăn sinh sống tại nơi ở mới.

Quá trình thực hiện bao gồm:

Thu hồi đất: Nhà nước ra quyết định hành chính để thu hồi lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho xã, phường, thị trấn nào đó theo quy định của luật đất đai năm 2003.

Bồi thường thiệt hại: Khi Nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất của người dân thì phải bồi thường một khoản tiền và đất đai mới để khôi phục lại giá trị tài sản, nguồn sinh sống, lợi ích vật chất và tinh thần theo nghĩa rộng cho người dân nhằm giúp họ có nơi ở mới tốt hơn.

Hỗ trợ người dân: Là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi thông qua đào tạo nghề mới, bố trí nơi làm việc, trợ cấp kinh phí di dời đến địa điểm mới. Sau khi nhận được bồi thường, người dân có trách nhiệm phải di dời đến nơi ở mới.

Luật đất đai 2013 quy định tại Điều 86 về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở như sau:

Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

  1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.
  1. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.
  1. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
  2. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu. Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương.”

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 86 Luật đất đai 2013 thì Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tại nơi tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Vì vậy, đối với đất tái định cư vẫn phải đóng tiền sử dụng đất.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới