Giá bồi thường đất ở khi Nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất ở, bạn sẽ được bồi thường theo quy định pháp luât đất đai 2013 tại khoản 2 Điều 89  và Nghị định 47/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Dịch vụ làm sổ đỏ

Giá bồi thường về nhà ở được tính cụ thể theo Điều 9 Nghị định 47/2014:

1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại hoặc khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá hiện có của nhà, công trình đó.

Giá hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định (=) tỷ lệ phân trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phân trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn, kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Tbt =GxSxT2/T1

Trong đó:

Tgt:Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây nhà mới, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng

3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới