Điều kiện và thủ tục mua nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài

Hỏi: Chào công ty Luật Đại Dương Long, tôi đang có vấn đề vướng mắc mong được luật sư công ty giải đáp: tôi là người nước ngoài, hiện tôi đang muốn mua nhà đất ở Việt Nam có được không ? Để mua nhà đất tại Việt Nam thì tôi cần thực hiện những thủ tục gì ? Rất mong được luật sư giải đáp

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về công ty Luật Đại Dương Long, đối với câu hỏi của bạn, Luật Đại Dương Long xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lí:

 • Luật đất đai 2013
 • Luật nhà ở 2014
 • Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở 2014

Nội dung tư vấn:  

1. Xác định quyền của cá nhân nước ngoài khi mua nhà đất tại Việt Nam

Đối với quyền sử dụng đất:

Căn cứ theo Điều 5 Luật đất đai 2013 thì người nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Như vậy, trong trường hợp này, do bạn là người nước ngoài nên bạn không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

Đối với quyền sở hữu nhà ở:

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 159 Luật nhà ở 2014 quy định:  Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau: " b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ."

Như vậy, trong trường hợp này, bạn chỉ được mua nhà ở thương mại và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

2. Thủ tục mua nhà ở của người nước ngoài

a). Điều kiện để tham gia giao dịch mua bán nhà ở đối với người nước ngoài

Điều kiện của nhà ở được tham gia giao dịch mua bán

Theo Điều 118 Luật Nhà ở 2014 có quy định như sau:

“1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

[...]

e) Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Các giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Điều kiện các bên tham gia giao dịch mua bán về nhà ở, trong đó bên mua là người nước ngoài:

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 119 Luật Nhà ở 2014 quy định:

“2. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận thế chấp, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý nhà ở là cá nhân thì phải có điều kiện sau đây:

[...]

b) Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

3. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận thế chấp, nhận góp vốn, được ủy quyền quản lý nhà ở là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân và không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi thành lập; [...] ”.

Cụ thể, theo khoản c Điều 159 Luật Nhà ở 2014 quy định: “Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.”

b). Thủ tục mua nhà ở của người nước ngoài

Theo  Điều 120 Luật Nhà ở như sau thì người nước ngoài khi đã đáp ứng được các điều kiện để thma gia giao dịch mua bán nhà ở tại Việt Nam thì thực hiện những thủ tục sau:

“1. Các bên tham gia giao dịch nhà ở thỏa thuận lập hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (sau đây gọi chung là hợp đồng về nhà ở) có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này; trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương thì chỉ cần lập văn bản tặng cho.

2. Các bên thỏa thuận để một bên thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó; trường hợp mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, bên nhận tặng cho, nhận đổi, nhận góp vốn, nhận thừa kế nhà ở cùng với nhận chuyển quyền sử dụng đất ở hợp pháp có nhà ở đó thì đồng thời công nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên nhận quyền sở hữu nhà ở.”

Trong đó, Hợp đồng mua bán nhà ở bao gồm:

 • Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;
 • Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;
 • Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;
 • Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
 • Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Cam kết của các bên;
 • Các thỏa thuận khác;
 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
 • Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;
 • Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.”

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gồm:

 • Hợp đồng mua bán nhà:
 • Hộ chiếu của người nước ngoài
 • Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Biên lai nộp lệ phí trước bạ
 • Thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy tờ chứng minh không thuộc đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.
 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
 • Sau khi hoàn tất hồ sơ,bạn  nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa hoặc Văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới