Các nghĩa vụ tài chính khi làm GCN quyền sử dụng đất

Khi thực hiện thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, bạn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính như sau:

Thứ nhất: Tiền sử dụng đất

Nếu quyền sử dụng đất của gia đình bạn đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 100 Luật Đất Đai 2013 thì bạn không phải đóng tiền sử dụng đất.

Thứ hai: Lệ phí trước bạ

Theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ khi cấp GCN quyền sử dụng đất, gia đình bạn phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0.5% giá tính lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành.

Thứ ba: Lệ phí cấp GCN quyền sử dụng đất

Theo quy định tại điểm b3 khoản 2 điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

MỨC THU: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc:

-  Mức thu tối đa áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, như sau:

(1) Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

        + Mức thu tối đa không quá 100.000đồng/ giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung

          +  Trường hợp GCN cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì không quá 25.000đồng/ giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000đồng/lần cấp đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sug

(2) Chứng nhận đăng kí biến động về đất đai: Không quá 28.000đồng/1 lần

(3 Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000đồng/1 lần

-   Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: Tối đa không quá 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh.

-    Miễn lệ phí cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc. Trung ương và các phường nội thành thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp GCN ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp GCN.

Thứ ba: Các loại phí khác

-   Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

       + Đây là khoản thu đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phéo thực hiện việc chuyển quyền mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ đại chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.

        +  Mức thu: Căn cứ vào các bước công việc và yêu công công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án, mức phí tối đa không quá 1.500đồng/m2

-   Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

       +  Là khoản thu đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định, nhằm bù đắp chi phỉ thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.

        +  Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với các đối tượng đăng kí, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải có thẩm định theo quy định pháp luật. Loại phí này chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

        +   Mức thu: không quá 7.500.000đồng/ hồ sơTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới