Thủ tục đăng kí thỏa ước lao động tập thể của Doanh nghiệp

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động và ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công khai. Do đó, thỏa ước lao động tập thể đóng vai trò rất quan trọng trong quan hệ lao động. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Đại Dương Long sẽ chia sẻ tới độc giả các thông tin về đăng kí thỏa ước lao động tập thể của Doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký:

  1. Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (Điều 73, Điều 74 Bộ luật lao động năm 2012).
  2. Bản Thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (Theo quy định tại khoản 1, điều 75 Bộ Luật Lao động năm 2012).
  3. 01 bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh thể hiện người đại diện pháp luật
  4. 01 bản chính Giấy ủy quyền nếu trường hợp người đại diện pháp luật không ký bản thỏa ước lao động tập thể (lưu ý: nội dung ủy quyền phải có nội dung được ký thỏa ước lao động tập thể thay cho người đại diện pháp luật và thời gian ủy quyền).

Thủ tục thực hiện đăng ký:

Bước 1: Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo quy trình quy định tại điều 71 Bộ luật lao động.

 Quy trình tiến hành thương lượng tập thể:

- Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.

  • Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do hai bên đã thỏa thuận;
  • Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau;

- Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng lao động và của người ghi biên bản.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể: đại diện thương lượng của bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận.

Trường hợp thương lượng không thành: một trong hai bên có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật này."

Bước 2: Tập thể lao động hoặc đại diện tập thể lao động cà người sử dụng lao động hoặc đại diện người sửu dụng lao động kí kết thỏa ước lao động tập thể khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và các điều kiện sau:

  • Một, Có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;
  • Hai, Có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành;
  • Ba, Đối với hình thức thỏa ước lao động tập thể khác theo quy định của Chính phủ.

Bước 3: Sau khi thỏa ước lao động tập thể được kí kết người sử dụng lao động phải công bố cho mọi người lao động của mình biết và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh .

 >> Xem thêm:

- Tiền lương làm thêm giờ của người lao động

- Chính sách mới đối với lao động nữTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới