Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn về bảo hiểm y tế

 Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn, có vai trò, chức năng quan trọng trong bộ máy nhà nước

Vậy, quyền và nhiệm vụ của coogn đoàn về bảo hiểm y tế như thế nào?

Quyền của tổ chức công đoàn về Bảo hiểm y tế được quy định tại điều 44, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi 2014) là:

  • Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế của người lao động.
  • Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

+ Trách nhiệm của tổ chức công đoàn về Bảo hiểm y tế được quy định tại điều 45, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi 2014) là:

  • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người lao động, người sử dụng lao động.
  • Tham gia xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
  • Tham gia giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, đôn đốc người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và tham gia giải quyết các trường hợp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế.


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới