Đại diện của pháp nhân theo quy định pháp luật

Thứ nhất: Đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

    Đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong quyết định thành lập pháp nhân hoặc trong điều lệ của pháp nhân.

   Người đại diện của pháp nhân thay mặt pháp nhân tiến hành các hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, điều lệ pháp nhân quy định, khi phải tham gia quan hệ với người thứ ba, họ chỉ cần xuất trình giấy tờ chứng nhận chức vụ, nhân thân mà không cần phải có giấy ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật là người đại diện đương nhiên thường xuyên của pháp nhân trong các quan hệ của pháp nhân với người thứ ba.

Thứ hai:  Đại diện theo ủy quyền của pháp nhân

     Khi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân vì lí do nào đó không thể trực tiếp xác lập, thực hiện giao dịch nhân danh pháp nhân, thì họ có thể ủy quyền cho người khác thay mặt pháp nhân tham gia quan hệ pháp luật dân sự bằng giấy ủy quyền riêng. Viêc ủy quyền phải tuân theo các quy định của BLDS. Người đại diện theo ủy quyền chỉ được thực hiện những hành vi trong phạm vi và thời hạn ủy quyền.Hành vi của người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền được coi là hành vi của pháp nhân, vì vậy làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự với pháp nhân.

     Ngoài ra, hành vi của các thành viên của pháp nhân thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao cũng là hành vi của pháp nhân, chứ không phải là hành vi của cá nhân. Các thành viên của pháp nhân khi thực hiện nghĩa vụ lao động theo đúng phạm vi, nhiệm vụ được giao, thì những hành vi lao động đó được xem là của pháp nhân, do vậy hành vi này làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sư cho pháp nhân. Nếu họ không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ hoăc hành vi của họ gay thiệt hại cho người khác thì pháp nhân phải chịu trách nhiệm do những hành vi của nhân viên mình gây ra.

    Cần phải phân biệt hành vi của cá nhân với hành vi của pháp nhân để xác đinh trách nhiệm pháp lí phát sinh từ hành vi đó. Về nguyên tắc, pháp nhân chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự về những hành vi được coi là hành vi của pháp nhân, còn những hành vi thực hiện với tư cách cá nhân không làm phát sinh trách nhiệm dân sự ở pháp nhân.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới